Agenda

Lleoliad: Remote Microsoft Teams Meeting

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

2.

Penodi Is-gadeirydd.

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Cadarnhau a llofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Mynwy. pdf icon PDF 54 KB

6.

Adroddiad Blynyddol Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Mynwy am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020. pdf icon PDF 327 KB

7.

Derbyn y strategaeth buddsoddi a risg ar gyfer Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy. pdf icon PDF 476 KB

8.

Cytuno ar gyllideb grant ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21.

9.

Ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitemau busnes canlynol yn unol ag Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd, ar y sail eu bod yn cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig yn ôl pob tebyg fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf. (Barn y Swyddog Priodol ynghlwm). pdf icon PDF 190 KB

10.

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc ynghylch ceisiadau a dderbyniwyd yn erbyn y Gronfa Ymddiriedolaeth ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2019/20.

11.

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc ynghylch ceisiadau a dderbyniwyd yn erbyn y Gronfa Ymddiriedolaeth ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020/21.

12.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf