Agenda and minutes

Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy - Dydd Llun, 5ed Hydref, 2020 11.00 am

Lleoliad: Remote Microsoft Teams Meeting

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Sir D. Jones yn Gadeirydd.

 

2.

Penodi Is-gadeirydd.

Cofnodion:

Penodwyd y Cynghorydd D. Havard yn Is-gadeirydd.

 

3.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant..

 

4.

Cadarnhau a llofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Mynwy. pdf icon PDF 54 KB

Cofnodion:

Cadarnhaodd a llofnododd y Cadeirydd gofnodion Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy dyddiedig 27 Ionawr 2020. 

 

5.

Adroddiad Blynyddol Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Mynwy am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020. pdf icon PDF 327 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid yr adroddiad blynyddol am y flwyddyn a ddiweddodd 31 Mawrth 2020.

 

Wrth wneud hynny, byddai’r Rheolwr Cyllid yn cysylltu â’r Trysorydd am ba mor hir y byddai Ymddiriedoaleth Roger Edwards yn parhau i dalu i Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy.

 

Derbyniwyd yr adroddiad blynyddol am y flwyddyn a ddiweddodd 31 Mawrth 2020.

 

6.

Derbyn y strategaeth buddsoddi a risg ar gyfer Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy. pdf icon PDF 476 KB

Cofnodion:

Derbyniwyd y Strategaeth Buddsoddi a Risg ar gyfer Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy 2020/21.

 

Nodwyd yr adroddiad.

 

7.

Cytuno ar gyllideb grant ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21.

Cofnodion:

Penderfynwyd y byddai Cyllideb Grant Ymddiriedolaeth Gwaddol Sir Fynwy ar gyfer 2020/21 yn £30,000.

 

8.

Ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitemau busnes canlynol yn unol ag Adran 100A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd, ar y sail eu bod yn cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig yn ôl pob tebyg fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf. (Barn y Swyddog Priodol ynghlwm). pdf icon PDF 190 KB

Cofnodion:

Penderfynwyd eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod pan ystyriwyd yr eitem ddilynol o fusnes yn unol ag Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygiwyd, ar y sail ei bod yn cynnwys y datgeliad debygol o wybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf..

 

9.

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc ynghylch ceisiadau a dderbyniwyd yn erbyn y Gronfa Ymddiriedolaeth ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2019/20.

Cofnodion:

Ystyriwyd pedwar cais a dderbyniwyd ar gyfer y gronfa ymddiriedolaeth a gyflwynwyd ar ran y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc.

 

Penderfynodd yr Ymddiriedolaeth:

 

(i)            gwneud dyfarniadau i’r pedwar ymgeisydd, fel y cytunwyd, yn amodol ar derbyn derbynebau priodol a thystiolaeth o fynychu;

 

(ii)           ychwanegu eitem at agenda cyfarfod nesaf Ymddiriedolaeth gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy i drafod cyllido prentisiaethau mewn galwedigaethau seiliedig ar y tir. 

 

 

10.

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc ynghylch ceisiadau a dderbyniwyd yn erbyn y Gronfa Ymddiriedolaeth ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020/21.

Cofnodion:

Ystyriwyd naw cais a dderbyniwyd ar gyfer cronfa’r Ymddiriedolaeth, a gyflwynwyd ar ran y Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc.

 

Penderfynodd yr Ymddiriedolaeth:

 

(i)            gwneud dyfarniadau i’r naw ymgeisydd, fel y cytunwyd, yn amodol ar dderbyn derbynebau priodol a thystiolaeth o fynychu;

 

(ii)          bod un o’r ymgeiswyr yn rhoi manylion i swyddogion am eu benthyciad Addysg Uwch.

 

Roedd cyfanswm y cyllid a ddyfarnwyd i fyfyrwyr yn y cyfarfod yn £7696.62.

 

 

11.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

Cofnodion:

Dydd Llun 1 Chwefror 2021 am 11.00am.