Agenda and minutes

Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy - Dydd Llun, 7fed Hydref, 2019 11.00 am

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, Rhadyr, Usk, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

Cofnodion:

Etholon ni’r Cynghorydd Sir D. Jones fel cadeirydd.

 

2.

Apwyntio Is-Gadeirydd.

Cofnodion:

Apwyntion ni’r Cynghorydd Sir P. Murphy fel Is-gadeirydd.

 

3.

Datganiadau o Fuddiant.

Cofnodion:

Dim.

 

4.

Cadarnhau a llofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy. pdf icon PDF 54 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd cofnodion Ymddiriedolaeth Waddol Ysgol Fferm Sir Fynwy wedi'u dyddio'r 22ain o Orffennaf 2019 gan y Cadeirydd.

 

5.

Trafodaeth am y lefel o grantiau cyllideb sydd yn cael eu dyfarnu.

Cofnodion:

Yn unol â blynyddoedd blaenorol, cytunodd yr Ymddiriedolaeth na fydd uchafswm cyllid grant a rhoddir am 2019/20 yn croesi £30,200.

 

Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd yn ymwneud â chymhwysedd ar gyfer derbyn cyllid Ymddiriedolaeth Waddol Ysgol Fferm Sir Fynwy am rai ardaloedd o fewn Bwrdeistrefi Sirol Caerffili a Blaenau Gwent, dywedodd y Rheolwr Cyllid y byddai’n ceisio cyngor cyfreithiol ar y mater hwn ac y byddai’n adrodd ei ddarganfyddiadau i gyfarfod nesaf yr Ymddiriedolaeth.

 

6.

Ystyried a dylid gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod tra’n ystod yr eitemau canlynol o fusnes yn unol ag Adran 100A o Ddeddf Lywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygir, ar y sail y bydd yn debygol bod gwybodaeth esempt yn cael ei datgelu fel sydd wedi ei ddiffinio ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf. (Barn y Swyddog Priodol wedi’i atodi). pdf icon PDF 42 KB

Cofnodion:

Eithrion ni’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod wrth ystyried yr eitem fusnes ganlynol yn unol ag Adran 100A o’r Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygiwyd, ar y sail ei bod yn cynnwys datganiad tebygol o wybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12 a 14 o Ran 4 o Amserlen 12A i’r Ddeddf.

 

7.

Ystyried adroddiad gan y Prif Swyddog ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yngl┼Ěn ag adroddiadau sydd wedi eu derbyn gan Gronfa’r Ymddiriedolaeth ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2019/20.

Cofnodion:

Ystyriom ni 12 cais y derbyniwyd yn erbyn cronfa'r ymddiriedolaeth, wedi'u cyflwyno ar ran y Prif Swyddog dros Blant a Phobl Ifanc.

 

Derbyniwyd chwe chais ychwanegol am gyllid grant o'r Elusen Vision of Hope ar ôl dosbarthu’r agenda am y cyfarfod hwn.  Cytunwyd yr Ymddiriedolaeth ystyried y ceisiadau hyn.  Serch hynny, ystyriwyd dim ond un cais cyn i'r cyfarfod ddod yn anghworaethol.

 

Datrysiad yr Ymddiriedolaeth oedd bod gwobrau’n cael eu gwneud ar gyfer 13 ymgeisydd, fel y cytunwyd, yn ddibynnol ar dderbyn derbynebau a thystiolaeth o bresenoldeb priodol.

 

Buasai’r pum ymgeisydd ychwanegol y derbyniwyd o'r elusen Vision of Hope ni ellid eu hystyried o ganlyniad i'r cyfarfod yn dod yn anghworaethol yn cael eu cyflwyno i gyfarfod nesaf yr Ymddiriedolaeth i'w hystyried.

 

Cyfanswm y cyllid a roddwyd i fyfyrwyr yn y cyfarfod oedd £14,707.50.

 

 

Cytunodd yr Ymddiriedolaeth wahodd cynrychiolwyr o'r elusen Vision of Hope i gyfarfod yn y dyfodol er mwyn cael cyflwyniad yngl?n â’r hyn y mae’r elusen yn ei wneud.

 

 

 

8.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Llun 27ain Ionawr 2020 am 11.00am.

Cofnodion:

Dydd Llun y 27ain o Ionawr 2020 am 11:00.