Agenda and minutes

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Sir D. Jones fel Cadeirydd y Pwyllgor.

 

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Cofnodion:

Penodwyd cynghorydd Sirol M. Feakin yn is-gadeirydd y Pwyllgor.

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Yr Athro D. Hayes.

4.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

5.

I gadarnhau ac arwyddo cofnodion y cyfarfod diwethaf o'r Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2017 pdf icon PDF 78 KB

Cofnodion:

Cadarnhawydcofnodion y Pwyllgor, dyddiedig 23 Ionawr 2017 a llofnodwyd gan y Cadeirydd.

6.

Mae'r Cyfrifon Blynyddol Ymddiriedolaeth blwyddyn Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy yn diweddu 31 Mawrth 2017 pdf icon PDF 279 KB

Cofnodion:

Cawsom adroddiad a gyflwynwyd gan y Rheolwr Cyllid ynghylch Adroddiad Blynyddol Ymddiriedolaeth gronfa waddol ysgol fferm Sir Fynwy ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017.

 

Wrth wneud hynny, nodwyd y pwyntiau canlynol:

Roedd yr Aelodau'n pryderu bod nifer isel o grantiau cyhoeddi ac yn chwilio am ffyrdd i roi cyhoeddusrwydd i'r Ymddiriedolaeth i annog ceisiadau.

 

Gofynnodd Aelod os gellid defnyddio arian wrth gefn ar gyfer buddsoddiadau. Yn ateb Dywedodd Rheolwr Cyllid wrthym y bydd yr adroddiad buddsoddi mwyaf diweddar yn cael eu dosbarthu yn ystod yr haf. Roedd yr Ymddiriedolwyr yn unfrydol o blaid buddsoddi £50,000.

 

 

 

 

7.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf