Draft minutes

Lleoliad arfaethedig: Chepstow Leisure Centre - Chepstow. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Sir D. Dovey yn Gadeirydd.

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Cofnodion:

Penodwyd y Cynghorydd Sir A. Webb yn Is-Gadeirydd

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cynghorwyr Sir D. Batrouni, P. Murphy a P. Pavia.

4.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd dim.

 

5.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Gofynnodd Tony Newman o Gyngor Cymuned St Arvans a fyddai'r Cyngor Sir yn gallu rhoi cyngor i ble y gallai'r Cyngor Cymuned ddod o hyd i arian i gynorthwyo i greu man chwarae i blant ag anableddau. Rhoddwyd gwybod i Mr Newman y byddai cyngor yn cael ei ofyn am y mater hwn ac e-bost gwybodaeth i'r Cynghorydd Sir Ann Webb. (GWEITHREDU: GWASANAETHAU DEMO)

6.

I gadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2016 pdf icon PDF 108 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2016 a'u llofnodi gan y Cadeirydd fel rhai cywir.

 

Materion yn Codi:

 

Grantiau Ardal

 

Dywedodd y Cynghorydd Cymunedol G. Down, yn ôl y materion a gododd ar y set o gofnodion blaenorol fod yna ddau gais ar goll o Oriel Hamdden Shirenewton a Chefnogaeth Mathern Athletic ar gyfer Cyllid Cyfalaf.

 

Cytunwyd y dylid cysylltu â Mrs. D. Hill-Howells a gofynnwyd iddo roi ymateb trwy'r e-bost at y Cynghorydd Cymunedol G. Down.

 

7.

I drafod Cynrychiolaeth Cyngor Tref a Chymuned

Cofnodion:

Oherwydd y nifer isel o Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol, awgrymodd y Cadeirydd fod yr eitem hon yn cael ei ychwanegu at agenda yn y dyfodol.

 

Trafodwyd y cwestiwn o bresenoldeb gwael a gofynnodd aelod newydd a oedd fforwm amgen yn bodoli i aelodau'r cyhoedd godi materion gyda Chynghorwyr Sir.

 

Teimlwyd nad oedd y Pwyllgor yn cyrraedd ei llawn botensial yn ei fformat cyfredol, a chyda newidiadau ar y gweill i'r model Lle Cyfan, nawr yw'r cyfle delfrydol i'r Aelodau ddylanwadu ar gyfeiriad y pwyllgor.

 

Dywedodd Aelod nad oeddent yn deall Lle Cyfan a gofynnodd a allai swyddog Lle Cyfan ddod i gyfarfod yn y dyfodol i esbonio gwaith y tîm Lle.

 

Yn gyffredinol teimlwyd bod y pwyllgor yn offeryn defnyddiol wrth drafod a deall y materion penodol yn ardal Gwy Isaf a rhaid annog ymgysylltiad preswylwyr.

8.

Materion Trafnidiaeth Lleol

Cofnodion:

Codwyd nifer o faterion, gyda'r Cynghorydd Sir Becker yn cynghori'r pwyllgor ei fod yn cyfarfod â Rheolwr Traffig a Rhwydwaith Paul Keeble i drafod Cas-gwent / Sudbury osgoi y diwrnod ar ôl y cyfarfod.

 

Yn absenoldeb swyddog priffyrdd, gwahoddodd y Cadeirydd aelodau'r pwyllgor a phreswylwyr i fynychu'r Gr?p Trafnidiaeth Strategol ar y 19eg o Orffennaf, 2017, 10am yn Neuadd y Sir, Wysg, lle gellid codi cwestiynau.

9.

Strategaethau i gynnwys Aelodau'r Cyhoedd

Cofnodion:

Teimlai'r Aelodau fod angen adolygu amser a lleoliad cyfarfodydd fel 10am yn y bore yn anaddas ar gyfer y rhan fwyaf a chyfarfodydd gyda'r nos.

 

Awgrymodd aelodau Cymdeithas Cas-gwent yn mynychu'r cyfarfod bod y cyfarfodydd yn cael eu hysbysebu'n well a'u cynnig i drosglwyddo dyddiadau'r cyfarfod i'w haelodaeth.

 

Awgrymwyd y defnydd o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol MCC gyda dyddiadau'r cyfarfodydd yn cael eu cyhoeddi ar Twitter a Facebook.

 

 

 

10.

Goblygiadau ar gyfer Ardal Wye Isaf yn dilyn y cyhoeddiad i ddileu Tolls Severn Bridge (Traffig, Ansawdd Aer, Iechyd Lleol, Tai, Cyflogaeth, Addysg a Galwadau Galw)

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon i gyfarfod yn ddiweddarach ac awgrymwyd fel pwnc agenda eitem sengl ar gyfer cyfarfod yn y dyfodol, gan wahodd swyddogion perthnasol y MCC i drafod pryderon gyda'r pwyllgor ac.

11.

I gadarnhau dyddiad y cyfarfod nesaf fel 20 Medi 2017 am 10.00am

Cofnodion:

Cadarnhawyd dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf fel 20 Medi 2017 am 10.00am. Awgrymwyd y dylai'r lleoliad fod yn Neuadd Goffa Sain Arvans.

 

Cytunwyd mai'r agenda fyddai un eitem Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.