Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

SYLFAEN Y DRETH GYNGOR 2020/21 A MATERION CYSYLLTIEDIG pdf icon PDF 91 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor P Murphy

 

AUTHOR:     

Ruth Donovan – Assistant Head of Finance: Revenues, Systems and Exchequer

 

CONTACT DETAILS:

E-mail: ruthdonovan@monmouthsire.gov.uk

Tel: 01633 644592

Penderfyniad:

Yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrif y Sylfaen Treth) (Cymru) 1995, bod y swm a gafodd ei gyfrif gan y Cyngor fel ei Sylfaen Treth ar gyfer 2020/21 yn cael ei hysbysu fel 46,331.92 ac y caiff y Gyfradd Gasglu ei gosod ar 99.0%.

 

Na ddylid gwneud unrhyw Gynnig Arbennig yn datgan Ardreth Draeniad fel Treuliau Arbennig.

 

Na chaiff unrhyw dreuliau yr aiff y Cyngor iddynt wrth gyflawni rhan o'i ardal swyddogaeth a berfformir mewn man arall yn ei ardal gan Cyngor Cymunedol eu trin fel traul arbennig ar gyfer diben Adran 35 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992.

Bod y Treth Gyngor yn parhau i fod yn swyddogaeth i'r Cyngor llawn.

2.

ADNEWYDDU SIR MASNACH DEG SIR FYNWY pdf icon PDF 68 KB

CABINET MEMBER: County Councillor Sara Jones

 

AUTHOR: Hazel Clatworthy, Sustainability Policy Officer

 

CONTACT DETAILS:

            Tel: 01633 644843

            E-mail: hazelclatworthy@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo'r adroddiad a atodir (Atodiad 1) a thystiolaeth gefnogol (Atodiad 2) fel cofnod gywir o'r cynnydd a wnaed gan Gyngor Sir Fynwy i hyrwyddo Masnach Deg o 2017 hyd yma.

 

Cymeradwywyd y camau gweithredu a gynigir yn yr adroddiad fel ymrwymiadau Cyngor Sir Fynwy tuag at hyrwyddo Masnach Deg o 2020-22.

 

Awdurdodwyd gan y Swyddog Polisi Cynaliadwyedd i gyflwyno'r adroddiad hwn i'r Sylfaen Masnach Deg i adnewyddu ein statws Sir Masnach Deg.