Agenda and minutes

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol.

 

3.

Ystyried adborth gan Lywodraeth Cymru a chyngor gan Swyddogion yng nghyswllt y Drafft Faes Llafur a Gytunwyd.

Cofnodion:

Esboniodd y Cynghorydd Addysg Grefyddol y newidiadau a wnaed i adran ddeddfwriaethol y canllawiau yn unol â'r cyfarfod diwethaf. Mae'r blwch a ychwanegwyd yn amlygu'r pryderon, y newidiadau a'r rhannau'n aros yr un peth.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael cyngor o anghysondebau'r adran gyfreithiol ond mae'n annhebygol y bydd newidiadau'n cael eu gwneud cyn dyddiad y gweithredu.   Mae angen bwrw ymlaen yn y cyfamser i sicrhau argaeledd maes llafur ar gyfer yr ysgol ddechrau mis Medi.

 

Mae cysylltiad i Cynefin wedi'i ychwanegu i egluro'r tymor ymhellach.

 

Mewn ymateb i'n meddyliau ar gynnwys y Deyrnas Unedig rhwng Cymru a'r byd ehangach, derbyniwyd cyngor gan CCYSAGauC y dylid gwneud gwelliannau i'r canllawiau gan bwyll er mwyn osgoi dryswch. Ni chafodd y DU ei hychwanegu ond fe allai fod. 

 

Ychwanegwyd rhieni, gofalwyr a dysgwyr i'r adran Cynulleidfa.   Ychwanegwyd peth gwybodaeth am ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir.

 

Dan gynllun y Cwricwlwm, er mwyn egluro nad oedd angen cael athrawon arbenigol mewn ysgolion cynradd, ychwanegwyd y geiriad canlynol "dylai'r broses gael ei chefnogi gan addysgu disgyblaeth arbenigol" er mwyn osgoi unrhyw ddryswch.  Bydd clystyrau ac arbenigwyr ysgolion uwchradd yn gallu helpu yma.

 

Newidiwyd yr adran Addoli ar y Cyd i ddarllen: "fod yn gyfan gwbl neu'n bennaf o gymeriad Cristnogol eang".

 

Cafodd yr adran Gwynion ei harall-eirio er mwyn adlewyrchu bod cwynion yn cael eu cyfeirio at yr awdurdod lleol a bod CYSAG/CYSau yn ystyried a chynghori ar faterion o ddarpariaeth Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. Bydd manylion cyswllt y Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid, Annette Evans yn cael eu hychwanegu.  Byddai cwynion yngl?n ag addoli neu addysg grefyddol yn ystyried y g?yn ac yn cynnig cyngor.

 

Esboniodd y Cyfreithiwr y diwygiadau i'r adran Swyddogaeth.   Mae Adran 375A o Ddeddf Addysg 1996 yn darparu bod yn rhaid i’r maes llafur cytûn adlewyrchu’r ffaith bod traddodiadau crefyddol yng Nghymru yn Gristnogol yn bennaf tra’n ystyried dysgeidiaeth ac arferion y prif grefyddau eraill a gynrychiolir yng Nghymru. Hefyd, mae'n rhaid i'r maes llafur cytûn adlewyrchu bod ystod o argyhoeddiadau athronyddol di-grefydd yn cael eu cynnal yng Nghymru.   Yn unol â hynny, mae'r adran mewn bocs yn cynnwys esboniad byr o bob term sy'n adlewyrchu'r dull gweithredu yn y ddeddfwriaeth. Mae'r ddeddfwriaeth yn cael blaenoriaeth dros ganllawiau.

 

O ran elfen argyhoeddiadau athronyddol di-grefyddol y maes llafur, mae rhai canllawiau wedi'u darparu gan gynnwys enghreifftiau a ddangosir mewn cyfraith achosion yn llysoedd Ewrop a Phrydain.  Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr.

 

Mae'r pwyntiau a wnaed, yn rhoi trosolwg cyfreithiol eang o gwmpas y maes llafur.

 

Awgrymwyd y dylid symud y Cyflwyniad i ddechrau'r ddogfen ac yna'r adran Swyddogaeth.

 

Gofynnodd Aelod a allai'r adran ar ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir gael ei gwahanu i'r Eglwys yng Nghymru ac Ysgolion Catholig gan y bydd eu fersiynau nhw o'r maes llafur yn wahanol.

 

Holwyd os cynhwysir addoli ar y cyd yn y maes llafur.  Eglurwyd ei fod yn cael ei gynnwys yn y maes llafur y cytunwyd arno.   Eglurwyd bod yr Hawl i Dynnu'n ôl o addoli ar y cyd yn dal i fod  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Cytuno ar ddrafft Terfynol y Maes Llafur a Gytunwyd ar gyfer ymgynghoriad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhannodd y Grwpiau Ffydd, Athrawon ac ALl i fyny i'w grwpiau pleidleisio a chytunwyd gan y mwyafrif i beidio â dilyn newid i ychwanegu "y DU" at y drafft terfynol.

 

Arweiniodd y Cynghorydd Addysg Grefyddol y pwyllgor drwy'r newidiadau a wnaed heddiw a bydd yn gweithio gydag Eglwys Cymru ynghylch adran a chysylltiadau Gwirfoddol a Gynorthwyir.

 

Ail-ymunodd y Grwpiau Ffydd, Athrawon ac ALl â'u grwpiau trafod a chymeradwyo'r maes llafur drafft y cytunwyd arnynt, gyda'r newidiadau a wnaed heddiw, ar gyfer ymgynghori eang.

 

 

 

5.

Cadarnhau cofnodion y Gynhadledd ar y Maes Llafur a Gytunwyd a gynhaliwyd ar y dyddiadau dilynol: pdf icon PDF 20 KB

1.    9 Mawrth 2022 (Gwaddol)

2.    9 Mawrth 2022

3.    28 Mawrth 2022

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfodydd Cynhadledd Maes Llafur y Cytunwyd arno a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol fel cofnod cywir:

 

9fed Mawrth 2022 – cyfarfod etifeddiaeth

9fed Mawrth 2022

28ain Mawrth 2022

 

6.

Camau Nesaf a dyddiad y cyfarfod nesaf

Cofnodion:

Bydd y maes llafur drafft y cytunwyd arno nawr yn cael ei ddosbarthu mor eang â phosibl i gynnwys ysgolion, crefyddau eraill a rhanddeiliaid eraill.

 

Fe fydd y cyfnod ymgynghori yn dod i ben ar 12fed Mai a chytunwyd i ofyn am ddyddiad pellach ar gyfer Cynhadledd Maes Llafur y Cytunwyd arno yn ystod yr wythnos yn dechrau’r 23ain Mai 2022 i gwblhau'r maes llafur drafft y cytunwyd arno a threfnu ei gyflwyno i'r Cyngor Sir i'w gymeradwyo, ac ymlaen i'w ddosbarthu i ysgolion.

 

Cytunwyd i hwyluso rhywfaint o adborth dysgwyr yn unol â'r Hyfforddiant ar Hawliau’r Plentyn y Comisiynydd Plant ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, gan nodi bod y pwnc hwn yn deilwng o ystyriaeth bellach gan CYSAG yn y dyfodol.