Agenda

Cabinet - Dydd Mercher, 28ain Chwefror, 2024 5.00 pm

Lleoliad: Steve Greenslade Room, County Hall, Usk

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

CYLLIDEB REFENIW A CHYFALAF 2023/24 - DIWEDDARIAD MIS 9 pdf icon PDF 322 KB

Is-Adran/ Ward yr effeithir arnynt: Pob un

 

Diben:Rhoi diweddariad i'r Cabinet ar gynnydd cyllideb refeniw y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24 yn seiliedig ar wir wariant sydd wedi’i dynnu ar ddiwedd Mis 9 (Rhagfyr), a chyfatebiaeth gyda’r wybodaeth fwyaf diweddar ar y gyllideb hyd at y dyddiad y’i cyhoeddwyd.

 

Awdur:Jonathan Davies, Pennaeth Cyllid (Dirprwy Swyddog S151)

 

Manylion Cyswllt:jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf – Cynigion terfynol yn dilyn craffu ac ymgynghoriad cyhoeddus pdf icon PDF 436 KB

Is-Adran/ Ward yr effeithir arnynt: Pob un

 

Diben:Diweddaru’r Cabinet ar yr ymatebion i’r ymgynghoriad ar gynigion y gyllideb ddrafft a gyflwynwyd ganddynt ar y 17eg o Ionawr mewn perthynas â’r cyllidebau Cyfalaf a Refeniw ar gyfer 2024/25

Gwneud argymhellion i’r Cyngor ar y cyllidebau Cyfalaf a Refeniw gan gynnwys lefel Treth y Cyngor ar gyfer 2024/25

Derbyn adroddiad statudol y Swyddog Cyllid Cyfrifol ar y broses gyllidebol a digonolrwydd y cronfeydd wrth gefn

Derbyn cyfrifiadau Prudential Indicator ar gyfer cyllido cyfalaf y Swyddog Cyllid Cyfrifol.

 

Awduron: Peter Davies – Dirprwy Brif Weithredwr (Swyddog S151)

Jonathan Davies – Pennaeth Cyllid (Dirprwy Swyddog S151)

 

Manylion Cyswllt:peterdavies@monmouthshire.gov.ukjonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

 

 

Dogfennau ychwanegol: