Agenda

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1af Rhagfyr 2022 pdf icon PDF 353 KB

3.

Datganiadau o Fuddiant

4.

Cwestiynau Cyhoeddus

5.

Cyhoeddiad y Cadeirydd pdf icon PDF 324 KB

6.

Adroddiadau'r Cyngor:

6a

ADRODDIAD Y PWYLLGOR CRAFFU POBL: GALW I MEWN O RAN CANOLFAN DYDD STRYD TUDOR pdf icon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

6b

CYNLLUN CYMUNEDOL A CHORFFORAETHOL pdf icon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

6c

DYDDIADUR CYFARFODYDD AR GYFER 2023/24 pdf icon PDF 20 KB

Dogfennau ychwanegol:

6d

Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu - Enw ysgol Y Fenni 3-19 pdf icon PDF 221 KB

6e

PENODIADAU pdf icon PDF 133 KB

Dogfennau ychwanegol:

6f

CYNLLUN GOSTYNGIADAU'R DRETH GYNGOR 2023/24 pdf icon PDF 177 KB

7.

Cwestiynau’r Aelodau:

7a

O'r Cynghorydd Sirol Ian Chandler i'r Cynghorydd Sirol Paul Griffiths, Aelod Cabinet dros Economi Gynaliadwy

Dywedodd adroddiad Cyngor Sir Fynwy i'r Pwyllgor Craffu Lle ym mis Tachwedd fod ward Llandeilo Gresynni yn y 10% gwaethaf o ardaloedd yn y DU gyfan pan mae'n dod at lawer o fesurau cysylltedd band eang. Nid yw dros 12% o'i haelwydydd yn gallu cael unrhyw fand eang o safon (o'i gymharu â 0.3% ar gyfer y DU, 0.8% i Gymru a 2.5% yn Sir Fynwy). Mae llai na hanner y cartrefi yn gallu cael Band Eang Cyflym Iawn (dros 30Mbs), o'i gymharu â 76.3% i Gymru’n gyffredinol.  Dim ond 15% sy'n gallu cael y cysylltedd gigabit diweddaraf, er bod gan Lywodraeth y DU darged i fand eang gigabit fod ar gael ledled y DU erbyn 2030, gyda tharged o 85% erbyn 2025.

 

Mae diffyg mynediad at fand eang o safon yn cael effaith niweidiol ddifrifol ar ffermydd, llety twristaidd a busnesau gwledig eraill, yn ogystal â chyfyngu ar gyfleoedd i drigolion cefn gwlad weithio o gartref. Mae ein heconomi wledig a bywyd cymunedol yn dioddef o'r herwydd.

 

Gan fod Cysylltedd Band Eang yn rhan o bortffolio'r cabinet, pa gamau y bydd y Cynghorydd Griffiths yn eu cymryd (a phryd fydd yn eu cymryd) i sicrhau bod pob preswylydd a busnes yn ward Llandeilo Gresynni yn gallu cael band eang cyflym iawn a chyflymder Gigabit cyn gynted â phosibl?

 

 

7b

O'r Cynghorydd Sirol Emma Bryn i'r Cynghorydd Sirol Catrin Maby, Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd

Rwy'n siarad ar ran trigolion ward Wyesham sy'n dibynnu'n helaeth ar Bont Gwy er mwyn cael mynediad i'r byd tu hwnt, waeth beth fo'u dull teithio.  Bu’n rhaid i breswylwyr wynebu wyneb ffordd sydd wedi dirywio’n ddifrifol ar y bont am gyfnod hir, gydag atebion cyflym yn para ychydig o amser, a’r tarmac meddal yn gwthio’n gyflym ar y palmentydd gan achosi problemau i gerddwyr, beicwyr a gyrwyr fel ei gilydd.

 

Rwy'n deall bod gwaith i wella'r bont ar y gweill ond rydym yn gofyn am sicrwydd y bydd gwelliannau'n digwydd yn y flwyddyn ariannol nesaf, ac rwy'n edrych atoch i roi rhywfaint o dawelwch meddwl i'r gymuned drwy ddarparu graddfa amser i ni ar gyfer y gwaith hwn.

 

7c

O'r Cynghorydd Sirol Fay Bromfield i'r Cynghorydd Sirol Martyn Groucutt, Aelod Cabinet dros Addysg:

A fyddai'r Aelod Cabinet yn esbonio pam nad yw'r adolygiad o ddalgylchoedd ysgolion cynradd a addawyd ar gyfer Hydref 2022 wedi dechrau eto?

 

7d

O'r Cynghorydd Sirol Louise Brown i'r Cynghorydd Paul Griffiths, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Economi Gynaliadwy.

A fyddai'r Dirprwy Arweinydd yn rhoi ymrwymiad i flaenoriaethu buddsoddi mewn seilwaith allweddol yn ardal Cas-gwent cyn cyflawni'r CDLlA, gan gynnwys gwelliannau i gylchfan Highbeech a'r M48, cynlluniau teithio llesol a ffordd osgoi Cas-gwent?

 

8.

Cyfarfod nesaf 9fed Mawrth 2023