Agenda and minutes

Lleoliad: Remote Microsoft Teams Meeting

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: Click here to watch livestreamed meeting 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Is-gadeirydd

Cofnodion:

Cynigiwyd y Cynghorydd Louise Brown gan y Cynghorydd Maureen Powell a'i eilio gan y Cynghorydd Sheila Woodhouse. Derbyniodd y Cynghorydd Brown yr enwebiad.

2.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Dim.

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol.

4.

Adroddiad sefyllfa Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Sir Fynwy – Craffu ar adroddiad sefyllfa yn dilyn craffu ar 2 Gorffennaf 2020 (adroddiad i ddilyn). pdf icon PDF 238 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y swyddogion David Jones a Richard Drinkwater yr adroddiad ac ymateb i gwestiynau'r aelodau.

Her:

Faint o anhawster sydd i gyrraedd pobl, wrth geisio eu holrhain?

Mae ein cyfraddau yn uchel iawn, dros 80%. Mae'n wahanol yn Lloegr, wrth iddyn nhw geisio ei wneud trwy fath o drefniant canolfan alwadau. Rydym wedi mynd ato'n fwy lleol. Mae'r alwad gychwynnol felly, lle mae'r person sy'n ateb yn adnabod y lleoliadau yn dda iawn, yn fwy adeiladol. Rydym wedi defnyddio ein staff ein hunain gyda'r sgiliau hynny i'w wneud yn llwyddiannus.

Mae pryder, yn bennaf mewn bwytai, y gall pobl roi gwybodaeth ffug. A oes posibilrwydd y bydd pobl yn dangos cerdyn adnabod (ID)?

Mae'r gofyniad hwn yn un cyfreithiol. Mae yna godau QR nawr, sy'n effeithiol. Rydym yn ymweld yn rhagweithiol i sicrhau bod lleoedd yn gwneud hyn. Mae yna bosibilrwydd y bydd gwybodaeth ffug yn cael ei rhoi, yn anffodus. Ychydig iawn o achosion a gafwyd o bobl yn rhwystrol (e.e. yng Nghasnewydd); yn yr achosion prin hynny, bydd yr Heddlu yn ymyrryd.

Ni chaniateir i ddisgyblion ddod i mewn i'r ysgol os oes ganddynt symptom, nes eu bod wedi cael prawf. Ond yn Sir Fynwy nid oes gennym ni safle profi.

Rydym yn cysylltu ag ysgolion yn uniongyrchol. Yn sicr, mae profion yn cael eu gwneud fel blaenoriaeth ond weithiau mae'n ormod, yn seiliedig ar 'symptom' ysgafn iawn. Mae lleoliadau profi yn broblem fawr. Mae trefnu profion trwy borth y DU yn tueddu i anfon pobl i lawer o wahanol gyfeiriadau, yr adroddwyd amdano fel problem. Mae digwyddiadau clwstwr yn tueddu i gael eu blaenoriaethu, gydag achosion unigol felly'n cael eu gwthio yn ôl, ac unigolion o bosibl yn cael eu hanfon ymhell. Rydym wedi bwydo'n ôl y gallai'r broses fod yn symlach ac yn haws ei defnyddio. Nid ydym yn agos at y pwynt lle byddai Llywodraeth Cymru yn gorfodi cau i lawr yn lleol.

Onid oes rhaid i 'gyswllt' fod am 15 munud?

Os yw rhywun o fewn 1 metr i rywun arall am 1 munud, cyswllt yw hwnnw, yna 2 fetr am 15 munud. Rydym yn gofyn i olrhain a yw pobl wedi bod yn y math hwn o gyswllt. Mae egwyliau te a rhannu ceir yn aml yn sbarduno 'cyswllt'.

Beth os nad oes gan bawb ffôn sy'n gallu defnyddio'r ap, p'un ai oherwydd signal gwael neu'r caledwedd?

Mae 10m o bobl wedi tanysgrifio ledled y DU, ond nid yw'n disodli POD. Mae'r system honno'n dal i fod ar waith i unrhyw un heb ffôn clyfar sy'n dod yn gyswllt.

Pa newid y dylem ei ddisgwyl wrth brofi am rywun yn Sir Fynwy?

Gall fod mor gyflym â 24 awr. Maent yn blaenoriaethu preswylwyr mewn Cartrefi Gofal (dim cymaint â'r staff.) Bu rhai anawsterau gyda staff, gydag oedi o efallai 3 neu 4 diwrnod, sy'n achosi problem staffio ac effeithiau canlyniadol, yn enwedig gan fod yn rhaid i'r cysylltiadau hefyd ynysu nes i'r canlyniad ddod yn ôl. Mae Gwent yn cael trafferth gyda chlystyrau  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Ymateb Adran Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Fynwy i bandemig Covid-19 – mis Ebrill i fis Medi 2020 – Craffu ar yr adroddiad cynnydd ac unrhyw oblygiadau sy’n codi (adroddiad i ddilyn). pdf icon PDF 373 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y swyddogion David Jones, Linda O'Gorman a Gareth Walters yr adroddiad ac ymateb i gwestiynau'r aelodau.

Her:

A yw marchnadoedd anifeiliaid bellach wedi ailagor, ac a ad-dalwyd y Cyngor am borthiant yn ystod y cyfnod pan oeddem yn gofalu am wartheg?

Do, fe wnaethon ni stopio mynychu'r marchnadoedd yn gynnar, allan o bryderon iechyd a diogelwch ein staff. Yn raddol, daeth cwynion drwodd, gyda nifer yr anifeiliaid na fyddent fel arfer wedi mynd trwy yn codi (nid o reidrwydd yn Rhaglan), felly roedd Llywodraeth Cymru yn gyflym i gysylltu â ni ar sail Cymru gyfan i brynwyr a gwerthwyr ailddechrau mynychu. Fe wnaethom sicrhau bod elw’r gwerthiant yn dod atom, a gwnaethom ddidynnu costau’r amser i’r swyddogion a oedd yn gofalu am yr anifeiliaid.

Ers i dafarndai ailagor, mae'r diogelwch wedi bod yn wahanol yn eu plith, gyda rhai heb orfodi pellter cymdeithasol. A yw'ch tîm yn gallu dirnad lle mae angen mwy o'ch ymdrechion?

Bydd amrywiaeth bob amser rhwng lleoliadau da a drwg. Bellach mae gennym raglen i dargedu canol trefi yn ystod yr wythnosau nesaf, gydag ymweliadau â phob sefydliad. Rhoddir hysbysiadau gwella i unrhyw rai y bernir nad ydynt yn cwrdd â'r gofynion, ac mae gennym bwerau Cau ar ôl hynny. Bu cromlin ddysgu o ran cyfleu'r neges, ond rydym wedi sicrhau bod pob adeilad trwyddedig yn ymwybodol o'r gofynion, ac yn gwybod nad oes unrhyw fannau llwyd. Rydym yn mynd ar drywydd pob cwyn, felly byddwn yn sicr yn targedu'r lleoedd hynny nad ydyn nhw'n dilyn y gweithdrefnau.

A fyddai'n ddefnyddiol pe bai pwysau ar leoedd eraill sy'n gwerthu alcohol i gau hefyd am 10yh, neu hyd yn oed ychydig yn gynharach? A allai gwleidyddion helpu i bwyso ar Lywodraeth Cymru ar y pwynt hwn?

I ddechrau, roedd siopau trwyddedig a dosbarthiadau i'r cartref yn mynd i barhau ond, yn dilyn llawer o lobïo gan swyddogion, ni all siopau na siopau trwyddedig nawr werthu alcohol ar ôl 10yh. Mae hyn hefyd yn berthnasol i ddosbarthiadau i'r cartref a gwestai sy'n cynnig gwasanaeth ystafell. Mae cymysgu y tu allan yn broblem. Cyflwynodd Cymru gyfnod 'yfed i fyny' 20 munud, i geisio darwahanu pobl yn ymgynnull pan fyddant yn gadael. Mewn gwirionedd gallai fod mwy o ymgynnull oherwydd y cyrffyw 10yh. Gwnaethom godi hynny gyda Gr?p Rhanbarthol Gwent yr wythnos diwethaf; mae wedi cael ei drosglwyddo i'r Gr?p Cydlynu Strategol, ac wedi mynd yn ôl i Lywodraeth Cymru. Cyflwynwyd Deddf Trwyddedu 2003 i mewn yn union er mwyn osgoi pobl yn ymgynnull ar yr un pryd. Mae partïon t? yn bryder arall, gan y bydd rhai eisiau parhau'r noson ar ôl 10yh fel hyn.

Mae cam arall yn cael ei ystyried yn yr wythnosau nesaf ar gyfer lleoedd prydau parod. Yr anhawster yw bod angen trwydded ar leoedd prydau parod yn unig os ydyn nhw'n gweini bwyd poeth a diod ar ôl 11yh. Ond gan fod cwsmeriaid tafarndai yn dod allan am 10yh, ni fyddai gennym unrhyw bwerau trwyddedu i ddelio â'r lleoedd prydau parod  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 245 KB

Cofnodion:

Cadarnhawyd a llofnodwyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 2il Gorffennaf 2020 fel cofnod cywir.

7.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Dethol Oedolion. pdf icon PDF 522 KB

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor y byddai'r Cadeirydd a'r swyddogion yn trafod yr adroddiad briffio gan Tony Crowhurst ar effaith y pandemig ar anabledd gydag ef, gan ddod ag unrhyw bwyntiau amlwg i'r cyfarfod nesaf ym mis Hydref.

Awgrymodd y Cynghorydd Pavia y dylai'r pwyllgor gynnwys trafodaeth gyda'r Bwrdd Iechyd am eu cynlluniau adfer Ch3 a Ch4 yn y rhaglen waith ymlaen, gyda phwyslais ar niwed posibl yn sgil gostyngiad mewn gweithgareddau nad ydynt yn Covid 19.

Ar bwnc 'hyrwyddwyr' cymunedol, awgrymodd y Cynghorydd Brown y dylai cynrychiolydd o'r Bwrdd Iechyd ddod i'r pwyllgor.

Cododd y Cynghorydd Edwards bwnc goblygiadau brechiad niwmonia ar Covid-19, ond bydd angen rhoi cyfeiriad i Iechyd Cyhoeddus Cymru.

8.

Blaengynllunydd Gwaith y Cyngor a’r Cabinet. pdf icon PDF 171 KB

9.

Y cyfarfod nesaf: dydd Mawrth 20 Hydref 2020 am 10.00am.

Cofnodion:

Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Mawrth 20fed Hydref. Cynigiwyd y dylid symud yr amser cychwyn i 10:30yb, gyda chyngyfarfod am 09:45.