Agenda and minutes

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Linda Guppy fuddiant personol ond nid rhagfarnol mewn perthynas â'i gwaith ar gyfer Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a'i hymwneud â'r Rhaglen Dechrau'n Deg. Cytunodd gweddill yr aelodau i gofnodi unrhyw ddatganiadau o fuddiant fel y bo'n briodol wrth drafod yr adroddiadau.

 

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

Select Committee Public Open Forum ~ Guidance

 

Our Select Committee meetings are live streamed and a link to the live stream will be available on the meeting page of the Monmouthshire County Council website

 

If you would like to share your thoughts on any proposals being discussed by Select Committees, you can submit your representation via this form

 

·      Please share your views by uploading a video or audio file (maximum of 4 minutes) or;

·      Please submit a written representation (via Microsoft Word, maximum of 500 words)

 

You will need to register for a My Monmouthshire account in order to submit the representation or use your log in, if you have registered previously.

 

The deadline for submitting representations to the Council is 5pm three clear working days in advance of the meeting.

 

If representations received exceed 30 minutes, a selection of these based on theme will be shared at the Select Committee meeting.  All representations received will be made available to councillors prior to the meeting.


If you would like to suggest future topics for scrutiny by one of our Select Committees, please do so by emailing
Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

Cofnodion:

Cafwyd cynrychiolaeth yn fuan cyn dechrau'r cyfarfod, ond yn anffodus nid oedd mewn da bryd i'w chyflwyno heddiw. Cytunodd y Rheolwr Craffu i fwrw ymlaen â hyn y tu allan i'r cyfarfod.

 

3.

Adolygiad Pandemig Covid pdf icon PDF 2 MB

To scrutinise a review of the learning from the covid pandemic and to consider implications for future strategic direction.

Cofnodion:

Cyflwynodd Emma Davies, y Swyddog Polisi a Pherfformiad, yr adroddiad a ddosbarthwyd fel rhan o'r agenda a gyhoeddwyd.   Esboniodd Emma mai pwrpas yr adroddiad oedd craffu ar adolygiad o'r hyn a ddysgodd o'r pandemig Covid ac ystyried y goblygiadau i gyfeiriad y cyngor yn y dyfodol.  Dywedodd wrth y pwyllgor fod swyddogion arweiniol gwasanaeth perthnasol yn bresennol i ateb cwestiynau a allai fod gan aelodau am wahanol wasanaethau a'u heriau. 

 

Trafododd Emma gynnwys yr adroddiad yn fanwl, gan gyfeirio at y 'cynlluniau ar dudalen' a oedd wedi cyfeirio gweithgarwch y cyngor at gefnogi'r rhai mwyaf anghenus, a'r amcan allweddol yw 'cadw bywyd'.  Tynnodd sylw at yr addasiadau sylweddol i addysg a darparu dysgu o bell, yr ymdrechion i sicrhau bod busnesau’n cael eu cefnogi drwy grantiau, sefydlu'r Tîm Tracio, Olrhain a Diogelu o fewn Diogelu'r Cyhoedd a gwaith cydlynu'r cyngor o'r gweithgaredd gwirfoddoli a chymorth cymunedol i drigolion. Trafododd hefyd sut yr oedd y cyngor wedi addasu yn ystod y pandemig a sut y bydd rhai o'r ffyrdd newydd hyn o ddarparu gwasanaethau yn parhau, enghreifftiau yw amserlennu ymweliadau y gellir eu harchebu i Ganolfannau Gwastraff Cartref ac Ailgylchu, y gwasanaethau llyfrgell 'Gwneud Cais a Chasglu' a chyfarfodydd electronig o bell ar gyfer proses lywodraethu a gwneud penderfyniadau gwleidyddol y cyngor.  Roedd y pandemig wedi canolbwyntio'n sydyn ar yr angen am ddulliau Teithio Llesol, fel cerdded a beicio ac roedd y cyngor yn ymateb i hyn. 

 

Tynnodd Emma sylw'r aelodau at heriau parhaus megis prinder gyrwyr 'Cerbydau Nwyddau Trwm' (HVGau), prinder staff yn y sector gofal cymdeithasol a'r cynnydd ym mhris cyflenwadau adeiladu. Byddai'r Cabinet yn ystyried fersiwn wedi'i diweddaru o'r cynllun ar dudalen ym mis Rhagfyr a fyddai'n ystyried y sefyllfa bresennol.

 

Gorffennodd Emma drwy wahodd y pwyllgor i ystyried cynnydd y cyngor dros y 18 mis yn erbyn y nodau strategol a amlinellir yn y gwahanol gynlluniau ac i ofyn cwestiynau i brif swyddogion.

Herio gan Aelodau: 

 

Diolchodd y cadeirydd i Emma am ei chyflwyniad o'r adroddiad a chynigiodd ddiolch i'r holl staff am eu gwaith yn ystod cyfnod heriol a digynsail.  Gwahoddodd gwestiynau gan y pwyllgor:

 

           Mae'r Cyngor yn cefnogi gwirfoddolwyr drwy'r Rhaglen Arweinyddiaeth Gymunedol, ond sut y gallwn gynnal y brwdfrydedd yr ydym wedi'i weld, y tu allan i'r pandemig?

 

Judith Langdon ~ Roedd yr ymateb ar raddfa nad oeddem erioed wedi'i gweld o'r blaen ac rydym wir am fanteisio ar hyn a'i gynnal.  Rydym wedi bod yn ystyried y ffordd orau o'i gefnogi, er enghraifft, mae ein Tîm Cysylltiadau Lles yn gweithio gyda'r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas, lle nad yw achosion yn syml, ond mae angen manteisio ar yr egni a'r cyffro a deimlai pobl wrth wneud rhywbeth dros eu cymunedau fel adnodd sylweddol.  Rydym wedi sefydlu Rhwydweithiau Cymorth Cymunedol i sefydlu'r strwythur i alluogi pobl i ddod ynghyd â syniadau.  Rydym hefyd yn gwneud gwaith datblygu cymunedol, felly er enghraifft, efallai y bydd menter fel oergelloedd cymunedol a allai weithio'n dda mewn mannau eraill, felly rydym yn hau'r hadau mewn  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Monitro'r Gyllideb - Mis 2 pdf icon PDF 677 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Mae llawer o gysylltiadau rhwng yr adroddiad hwn a rhai o'r trafodaethau a gynhaliwyd hyd yma.  Ymddiheuraf eich bod yn derbyn yr adroddiad hwn sy'n cyflwyno'r sefyllfa ym Mis 2 ym mis Mai, a ystyriwyd gan y Cabinet ddiwedd mis Gorffennaf ond oherwydd prinder swyddogion ac egwyl cyfarfodydd yn yr haf, ni fu'n bosibl dod â hyn atoch yn gynharach ond gobeithio gallaf ddarparu sefyllfa wedi'i ddiweddaru i chi, yn enwedig o ran Cronfa Caledi Llywodraeth Cymru.   Hoffwn ymddiheuro hefyd am gamgymeriad o ran yr atodiad ar dudalen 33 yr agenda, sy'n darparu safbwynt llawn y cyngor yn hytrach na'r meysydd yn eich cylch gwaith, ond byddwn yn canolbwyntio ar y rhain. 

 

Cyflwynir y diffyg cyffredinol a ragwelir ar y cyfrif refeniw ar dudalen 23 yr agenda ac mae'n nodi diffyg o £9.02m, ond rwy'n teimlo ei bod yn bwysig esbonio hyn ac egluro pa un sy'n ymwneud â'n gwasanaeth craidd a pha un sy'n ymwneud ag effeithiau'r pandemig covid. Mae'r gwahaniaeth yn bwysig gan ein bod wedi rhoi cyfrif ganddynt yn y gobaith o adennill rhai o'r costau a cholli incwm o Gronfa Galedi Llywodraeth Cymru.  Ar y pwynt yr ysgrifennwyd yr adroddiad hwn, nid oeddem yn ymwybodol pa arian y gallem ei gael, ond rydym bellach wedi dysgu bod Llywodraeth Cymru yn parhau â'r gronfa hyd at fis Mawrth 2022, ond bydd arian yn cael ei dapro y mae angen ei ystyried. 

 

Manylir ar ffocws craidd y tîm cyllid ar dudalen 26 y pecyn, gan dynnu sylw at y diffyg cyflenwi gwasanaeth craidd o £2.5 miliwn, sy'n cynnwys pwysau sy'n gysylltiedig â galw gwasanaethau plant yn bennaf ac yn yr un modd mewn gwasanaethau oedolion, yn bennaf oherwydd yr angen i recriwtio staff ychwanegol i ateb y galw cynyddol.  Mae pwysau cynnal a chadw fflyd yn effeithio ar gyllideb y Gwasanaeth Cludiant Teithwyr ac mae costau uwch yn gysylltiedig ag achosion o anghenion dysgu ychwanegol cymhleth. Hefyd, mae costau'n gysylltiedig â'r Gwasanaethau Landlordiaid, oherwydd yr angen i gyrraedd targedau incwm.   Mae'n bwysig nodi bod pwysau'n cael eu hategu gan gasglu treth incwm a gwariant cyfalaf, drwy dderbyniadau cyfalaf.  Nid yw'n ffordd gynaliadwy ymlaen a bydd angen i ni ystyried hyn yn y cynllun ariannol tymor canolig. 

 

O ran gwasanaethau sy'n dod o dan gylch gwaith y pwyllgor hwn, y gorwariant a ragwelir yw 2.6m ond mae rhywfaint o hyn yn gysylltiedig â covid a gellir ei adennill a'i wrthbwyso gan gyllid Llywodraeth Cymru. Mae gennym rai achosion gorwariant nad yw'n gysylltiedig â covid y mae angen i gynlluniau adfer y gyllideb eu rheoli'n ofalus. Siaradodd y swyddog ag aelodau drwy bob un o'r achosion gorwariant yn ei dro a oedd yn cael eu harddangos ar y sgrin.

 

Cyflwynodd y swyddog y sefyllfa gyfalaf hefyd, gan dynnu sylw at y ffaith bod y gyllideb a dybiwyd ym mis 2 yn agored i newid oherwydd cynnydd mewn prisiau ar draws sawl ardal a bydd sefyllfa lawnach yn cael ei chyflwyno ym mis 6.   Diolchodd y cadeirydd i'r ddau swyddog cyllid  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Adroddiad Yr Aelod Claddedigaethau ac Amlosgiadau

To consider a report produced by Councillor Val Smith in relation to burials and cremations.

Cofnodion:

Dywedodd y Cynghorydd Smith wrth y pwyllgor ei bod wedi paratoi adroddiad ar bwnc a oedd yn bersonol iawn iddi ac yn fater yr oedd yn teimlo'n gryf yn ei gylch, o ran y cymorth sydd ar gael i bobl i gynllunio gwasanaethau mor bwysig i anwyliaid ar adeg anoddaf eu bywydau pan fyddant yn galaru.  Gofynnodd a fyddai gan y pwyllgor ddiddordeb mewn cyflwyno ei hadroddiad i gyfarfod pwyllgor dethol yn y dyfodol, y gallem wahodd y swyddogion perthnasol iddo.  Cytunodd y pwyllgor y byddent yn croesawu cyflwyno'r adroddiad i'r cyfarfod nesaf sydd ar gael, yn unol ag argaeledd swyddogion.  Diolchodd y cadeirydd i'r Cynghorydd Smith am ei gwaith caled wrth lunio'r adroddiad hwn a chadarnhaodd y byddai'r pwyllgor yn croesawu trafodaeth lawn ar yr adroddiad.

 

6.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 603 KB

7.

Rhestr Weithredu

8.

Blaenraglen Waith Cymunedau Cryf pdf icon PDF 501 KB

Cofnodion:

Cytunodd y pwyllgor i gyflwyno'r adroddiad a gynhyrchwyd gan y Cynghorydd Smith ar Gladdedigaethau ac Amlosgfeydd i gyfarfod yn y dyfodol.  Cytunodd y pwyllgor hefyd i drefnu gweithdy ar lifogydd.

 

9.

Blaenraglen Waith y Cabinet a’r Cyngor pdf icon PDF 180 KB

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw eitemau ychwanegol.

 

10.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf