Agenda and minutes

Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf - Dydd Iau, 7fed Tachwedd, 2019 10.00 am

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Cofnodion:

Fforwm Agored Cyhoeddus

 

Daeth Mr Sullivan ar ran Cyngor Cymunedol Llanbadog i godi 2 fater i'r Pwyllgor Dethol ac i ofyn am gyfarfod gyda swyddogion i'w datrys:

 

           Coed-y-mynach ac arwyddion yngl?n â therfynau cyflymder

           Parcio y tu allan i Eglwys Sant Marc ar gyfer angladdau

 

Dywedodd Mr Sullivan hefyd fod y bythynnod yn Church View, Llanbadog, wedi dioddef llifogydd y noson flaenorol a mynegodd ddiolch i swyddog y cyngor am ymweld.  Hefyd, mynegodd ddiolch ar ran Cyngor Cymunedol Llanbadog am y gwaith adfywio a wnaed ym Mrynbuga.

 

 

3.

Lleihau Tlodi Plant a chynhwysiant cymdeithasol a gwella cynhwysiant economaidd: Craffu ar adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru a'i argymhellion pdf icon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru.

 

Amlinellwyd cyd-destun yr adroddiad, a hysbysir Aelodau, o'r 79 cam a amlinellir yn y Cynllun Corfforaethol, dewiswyd y cam ar dlodi plant a chynhwysiant economaidd er mwyn cymhwyso'r 'egwyddor datblygu cynaliadwy' yn ei erbyn.  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus weithredu'r 'egwyddor datblygu cynaliadwy' yn eu gweithgareddau.  Eglurodd y Swyddfa Archwilio Cymru fod yr adroddiad wedi canolbwyntio ar gymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth leihau tlodi plant a hybu cynhwysiant economaidd, yn hytrach na chynnal adolygiad o'r ffordd y mae'r Cyngor yn perfformio yn y meysydd hynny. Dywedodd y Swyddfa Archwilio Cymru mai dyma'r adolygiad cyntaf o'i fath a bod cymhwyso'r egwyddor drwy'r lens 'hirdymor' wedi eu galluogi i asesu pa mor dda oedd y Cyngor wrth gymhwyso gofynion y Ddeddf.  Nododd y Swyddfa Archwilio Cymru ei bod, wrth asesu’r 'hirdymor, eu bod yn ceisio nodi gweithgareddau sy'n rhychwantu cenedlaethau a gweld tystiolaeth o gynlluniau ar gyfer cyfnod o 25 mlynedd. Y prif ganfyddiad oedd bod gan y Cyngor ddealltwriaeth dda o ofynion y Ddeddf a'r materion allweddol, ond nad oes ganddi gynllun digon 'hirdymor'.

 

Clywodd y Pwyllgor y bydd y Strategaeth Cyfiawnder Cymdeithasol 5 mlynedd yn helpu i ddarparu dull gweithredu cydgysylltiedig a bod gwaith archwiliadol yn cael ei wneud gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gael dealltwriaeth ddyfnach o ffactorau sy'n gysylltiedig â llesiant. Fodd bynnag, roedd swyddogion yn cydnabod mai un maes allweddol ar gyfer gwella yw datblygu dull gweithredu hirdymor a ffordd o fesur canlyniadau perfformiad yn ystyrlon. Er nad oes cyllideb benodol i gyflawni'r Strategaeth Cyfiawnder Cymdeithasol, mae cyfleoedd cyllid grant yn cael eu harchwilio a allai helpu i ddatblygu ymyriadau tymor hwy ac mae gennym drefniadau cydweithredol cadarnhaol.  Er enghraifft, rydym yn gweithio gyda chynghorau tref a chymunedol a'r sector busnes ar fentrau i helpu i leddfu newyn gwyliau. Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd wedi sefydlu Panel Ymyriad Cynnar a all nodi'r partneriaid mwyaf priodol i helpu teuluoedd. Mae angen i ni gael gafael ar ffrydiau ariannu mwy arloesol i wneud pethau'n wahanol.

 

Mae'r Ddeddf yn cymhwyso gwahanol lensys i'w gofynion ac un o'r lensys yw'r 'lens cyfranogiad'. Mae'r Cyngor yn cydnabod bod angen iddo weithio'n agos gyda chymunedau er mwyn nodi pwy sydd angen mwy o gymorth i'w helpu allan o dlodi.   Dywedodd swyddogion fod y Cyngor yn datblygu ei ymwybyddiaeth o unigedd cymdeithasol mewn cymunedau gwledig ac amaethyddol a'i fod yn ceisio nodi'r bobl y bydd gan Brexit y goblygiadau mwyaf iddynt, gan gydnabod bod cysylltiadau â'i gymunedau yn hanfodol er datblygu'r mewnwelediad.  Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn gwneud darn o waith yn ymwneud â chredyd cynhwysol a sut y gellir defnyddio data i dargedu'r rhai y mae angen y cymorth mwyaf arnynt ac mae'r cyngor yn canolbwyntio yn yr un modd ar sut y gellir defnyddio data i gael gwell dealltwriaeth o bwy sydd angen help.

 

Dywedwyd wrth y Pwyllgor nad oedd yr adroddiad hwn, yn wahanol i adroddiadau eraill gan Swyddfa Archwilio Cymru, yn darparu 'cynigion ar gyfer  ...  view the full Cofnodion text for item 3.

4.

Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Craffu cyn penderfynu ar y strategaeth pdf icon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Craffu cyn penderfynu ar y Strategaeth Seilwaith Gwyrdd

 

Cyflwynwyd y strategaeth ddrafft i'r pwyllgor y disgwylir iddo gael ei ystyried gan y Cabinet ar 20fed Rhagfyr 2019, manylion llawn yn y cyflwyniad sydd ynghlwm fel Atodiad 1.  Eglurodd y swyddog fod y strategaeth yn ddogfen fyw a gaiff ei diweddaru i adlewyrchu blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg, ond mae'n bwriadu darparu fframwaith cyffredinol ar gyfer seilwaith gwyrdd a darparu fframwaith a fydd o gymorth i randdeiliaid a'r awdurdod wrth reoli'r dull o ymdrin â seilwaith gwyrdd.

 

Her:

 

·         Rydym yn cydnabod bod elfen sylweddol o wirfoddoli sy'n cefnogi'r hyn yr ydych yn bwriadu ei gyflawni. A allwch chi ymhelaethu ar y sylfaen o wirfoddolwyr a sut y bydd camau'n cael eu cymryd i gefnogi'r strategaeth hon? 

Mae gwirfoddoli yn elfen annatod ac mae'n cael ei werthfawrogi'n fawr. Y cynllun gweithredu yw'r rhan allweddol a fydd yn gweithredu'r strategaeth ac mae angen perchenogaeth arnod gan y cymunedau a'r gwahanol grwpiau dan sylw.

·         Rydych yn cyfeirio at brosiect Gwastadeddau Gwent ac rydym yn teimlo bod hyn yn bwysig iawn o ran y llwyddiant o ran gweithredu hyn. Pa mor ddwfn ydych chi'n ymwneud â gweithio mewn partneriaeth â'r prosiect?

Mae hwnnw'n bwynt pwysig iawn - yr ydym yn ymwneud yn helaeth iawn. Rydym yn arwain ar rai o'r prosiectau allweddol a'r cynnig yw y bydd y strategaeth yn ychwanegu gwerth at waith Prosiect Gwastadeddau Gwent. Mae'r gwaith wedi'i integreiddio'n llawn ac rydym yn gwybod ein bod yn ychwanegu gwerth. Rydym yn sicr iawn o hyn ac mae hynny'n ei wneud yn fwy gwobrwyol.

·         A allwch egluro sut y mae'r ffrydiau ariannu'n gweithio?

Mae prosiect ehangach yn cael ei ariannu drwy grant drwy gyfuniad o arian yr Undeb Ewropeaidd ac Arian Loteri Treftadaeth ac mae'n canolbwyntio ar wneud Gwastadeddau Gwent yn lle mwy deniadol i ymweld ag ef.  Mae elfennau allweddol ar yr amgylchedd naturiol a chynnwys y gymuned, gwirfoddolwyr a digwyddiadau penodol. Yn y prif ganolfannau, bydd ymwelwyr yn dod o hyd i wybodaeth gyson. I ddechrau, mae rhai meini prawf wedi'u gosod, ond yna gall cymunedau gyfrannu at yr hyn sydd ei angen i'w wella.  Prosiectau etifeddol yw'r prosiectau a gyflwynir, a gellir ceisio cyllid ar eu cyfer.

·         Rydym o'r farn ei bod yn hanfodol bod y cyhoedd yn ymwybodol o'r prosiect, hyd yn oed mewn ardaloedd fel Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. A ydych yn sicrhau eu bod yn cael eu diweddaru ac yn gallu cyfeirio ymwelwyr?

Ydym, roedden nhw'n rhan o'r gweithdai ac wedi bwydo i mewn i'r strategaeth ac rydyn ni'n cydweithio'n agos.

·         Rydym yn sylwi bod grwpiau eraill yn chwarae eu rhan ac enghraifft yw Cyngor Cymunedol Llanbadog sydd wedi llunio taflen dda ar lwybrau troed ac mae gwaith eu gwirfoddolwyr i'w ganmol.

Ydym, rydym yn cydnabod yr angen i godi ymwybyddiaeth, felly'r bwriad yw mynd â'r strategaeth i'r Cabinet a gobeithio y caiff ei chymeradwyo ac yna bwriadwn gynhyrchu rhywfaint o ddeunydd i'w ddosbarthu o fewn cymunedau.

·         Sut mae hyn yn integreiddio â pholisïau eraill?

Nid yw  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

5.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

I gymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar y 10fed Medi, y 26ain Medi a’r 15fed Hydref yn amodol ar y diwygiadau a oedd yn ymwneud â phresenoldeb. Bydd y Rheolwr Craffu yn gofyn i wasanaethau democrataidd wirio'r gofrestr bresenoldeb a gwneud y newidiadau angenrheidiol.

 

 

6.

Cofnodion y Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 10fed Medi 2019 pdf icon PDF 83 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd y cofnodion yn amodol ar ychwanegu ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Sirol J. Treharne, a thynnu Squires ac N. Vincent o'r rhestr o Gynghorwyr oedd yn bresennol.

 

 

7.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26ain Medi 2019 pdf icon PDF 86 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd y cofnodion yn amodol ar dynnu'r Cynghorydd Sirol J. Pratt o'r rhestr o Aelodau'r Pwyllgor gan ei bod yn bresennol yno yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Cabinet.

 

8.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15fed Hydref 2019 pdf icon PDF 119 KB

Cofnodion:

Cafodd cofnodion y cyfarfod blaenorol eu hadnabod fel cofnod gwir a chywir.

9.

Blaenraglen waith Cymunedau Cryf pdf icon PDF 293 KB

Cofnodion:

Derbyniwyd y Blaenraglen Waith.

10.

Blaenraglen waith y Cabinet a’r Cyngor pdf icon PDF 298 KB

Cofnodion:

Derbyniwyd Blaenraglen Waith y Cabinet a'r Cyngor

 

11.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf